Wyszukiwanie
zaawansowane
 
 
 

Noclegi - regulamin

Regulamin dodawania i wyświetlania ofert noclegowych w serwisie zamki.net.pl


1. PRZEDMIOT REGULAMINU
Niniejszy regulamin określa zasady dodawania i publikacji ofert noclegowych oraz zasady określające dopuszczalną treść ogłoszeń.

2. ZASADY UAKTYWNIANIA DODANYCH OFERT
 1. Oferty dodane za pośrednictwem Internetu w serwisie zamki.net.pl stają się widoczne dla użytkowników Internetu po dokonaniu przez Zgłaszającego płatności za zamieszczenie oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 2.4 niniejszego regulaminu.
 2. Dodanie oferty noclegowej podlega opłacie w wysokości podanej w tabeli pod adresem http://zamki.net.pl/noclegi.php
 3. Każda oferta noclegowa jest weryfikowana i zatwierdzana przez Administratora pod kątem zgodności z regulaminem. W przypadku niezgodności oferty z regulaminem, nie zostanie ona zatwierdzona, a tym samym nie będzie wyświetlana na stronach serwisu zamki.net.pl. W takim przypadku płatność dokonana za aktywację oferty nie będzie zwracana Zgłaszającemu.
 4. Płatność za zamieszczenie ofert noclegowych aktywnych od dnia zatwierdzenia przez Administratora może być zrealizowana przez Użytkownika przy pomocy jednego z poniższych sposobów:
  1. w formie zapłaty realizowanej przy użyciu karty kredytowej,
  2. w formie zapłaty realizowanej w drodze przelewu internetowego
  Płatności za ogłoszenia są realizowane przez system Dotpay.pl
 5. Właściciel serwisu nie wystawia faktur VAT.
 6. Na 10 i 2 dni przez upływem ważności oferty noclegowej, która została zatwierdzona przez Administratora, Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail, na adres podany w zgłoszeniu, zawierającą informację o zbliżającym się terminie wygaśnięcia oferty oraz informacje o postępowaniu w celu jej odnowienia.
 7. Czas emisji ofert noclegowych w serwisie zamki.net.pl wynosi 1, 6 lub 12 miesięcy i jest wybierany przez Zgłaszającego podczas dodawania oferty.
3. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ ZAMIESZCZANYCH W SERWISIE ZAMKI.NET.PL
 1. Serwis zamki.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ofert noclegowych.
 2. Treść zamieszczanych ofert nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 3. Oferty mogą dotyczyć wyłącznie obiektów noclegowych znajdujących się na terenie Polski. Przez obiekt noclegowy rozumie się budynek, z wydzieloną częścią sypialną, posiadający co najmniej 4 łóżka do wynajęcia dla podróżnych. Dopuszcza się także publikację ofert przez pola namiotowe oraz campingi.
 4. Administrator serwisu zamki.net.pl ma prawo bez podania przyczyny usunąć z serwisu internetowego ogłoszenie, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę.
 5. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio obiektu przedstawionego w ogłoszeniu.
 6. Dopuszczalny format plików dołączanych do oferty jako zdjęcie lub baner to: jpg, gif lub png. Ich maksymalna rozdzielczość wynosi odpowiednio dla zdjęć: 700 x 525 pikseli, natomiast dla banerów: 350 x 350 pikseli. W przypadku przesłania na serwer pliku o większej rozdzielczości, zostanie on automatycznie przeskalowany do dopuszczalnego rozmiaru, z zachowaniem proporcji długości boków oryginału.
 7. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie oferty jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem oferty, w szczególności: map, znaków firmowych, plików animowanych. Zabrania się również umieszczania na zdjęciach dodawanych do ofert jakichkolwiek znaków graficznych lub tekstów. Wyjątek stanowią tu znaki wodne na zdjęciach. Dopuszcza się umieszczanie znaków wodnych na zdjęciach, jednak wielkość i forma znaku wodnego nie powinna zaburzać czytelności materiału graficznego. Znak wodny powinien jednoznacznie identyfikować właściciela praw autorskich do danego zdjęcia.
 8. Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych.
 9. Zabrania się umieszczania w treści ofert i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
 10. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu zamki.net.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 11. W wypadku stwierdzenia, że treść oferty narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego reglaminu lub dobre obyczaje, Administrator serwisu zamki.net.pl ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
 12. Serwis zamki.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie zamki.net.pl, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.
 13. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu zamki.net.pl Administrator może natychmiastowo usunąć naruszające regulamin materiały.
 14. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu zamki.net.pl do celów komercyjnych.
 15. Dane kontaktowe użytkowników serwisu zamki.net.pl pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu rezerwacji noclegu. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Administrator serwisu zamki.net.pl nie odpowiada za brak dostępu do serwisu zamki.net.pl spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu użytkownika.
 3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu zamki.net.pl, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy serwisem zamki.net.pl a osobą fizyczną, której dane dotyczą.
 5. Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
 6. Użytkownik ma prawo dobrowolności podania swoich danych osobowych.
 7. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie zamki.net.pl.
 8. Serwis zamki.net.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w serwisie zamki.net.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
 
Zamki w Polsce - strona główna